Spread the love

Свободата в образованието включва конкретни права и свободи, които произтичат от признаването на правото на образование за основно човешко право. Смисълът на свободата в образованието се реализира чрез осигуряването на тези права и свободи в тяхната пълнота и цялост. Ограничението на някое от тези права и свободи неизбежно ограничава и другите свободи. Осигуряването на всяко от тези права и свободи изисква признаването и осигуряването на останалите.
 1. Свобода за родителите да определят образованието на децата си според собствените си убеждения.
  Първото и най-важно значение на свободата в образованието е правото на родителите да взимат решенията за образованието на децата си според собствените си убеждения. Това право е признато за основно човешко право и е защитено в Конституцията на Република България. Повече по темата може да прочетете в публикациите Теория на правото на образование и Задължително ли е образованието в България
 2. Свобода за всеки да основава и управлява училище;
  Това е икономическият аспект на свободата на образованието. Свободата за индивиди, сдружения или търговски дружества да предлагат всякакви образователни услуги пряко произтича от правото и задължението на родителите да осигуряват образованието за своите деца; тази свобода включва и правото за упражняване на професията учител без формална квалификация, както и свобода за училището да наема учители по собствени критерии.
 3. Право на учещия се да получи полагащата се държавна подкрепа без дискриминация относно направения избор за образование.
  В случаите, когато държавата има задължение да осигури “безплатно” образование, изпълнението на това задължение не може да е основание за дискриминация или ограничение на свободата в образованието. Институциите имат задължението да оказват подкрепа за свободното упражняване на правото на образование, и това тяхно задължение е установено в редица международни документи. Повече за това задължение на институциите може да прочетете в публикацията Теория на правото на образование
 4. Свобода за учещия да избира какво да учи и да насочва сам собственото си образование
  Овластяването на учещия да взима сам, според възможностите си, ресурсите, с които разполага и зрелостта си, решенията за собственото си образование е естествено продължение на свободата на родителите. Тази свобода не може да бъде осигурена, ако преди това идеологическата и икономическата свобода на образованието не е гарантирана и осигурена.
 5. Свобода за взаимоотношенията в образователния процес
  Наличието на призната, гарантирана и подкрепена от институциите свобода в образованието е предпоставка за трансформиране на взаимоотношенията в образователния процес от отношения на власт и контрол към отношения на договаряне и доверие.

  • Известно е, че децата учат най-добре от и с хора, които харесват, следователно учещият се нуждае от свободата да избира учителите си. Тази свобода предполага и реципрочната свобода за училището да избира учениците си; тази “позитивна дискриминация” е необходима и допустима, доколкото участието в образованието трябва да е доброволно за всички участници и доколкото е сигурно, че тази свобода не се използва за фактическо ограничаване на достъпа чрез дискриминация по признаци, които са защитени от закона;
  • Наличието на свобода в образованието предполага, като следствие, свобода за учителите да избират методите и средствата за работата си. Тази свобода не може да съществува сама по себе си, без свободата на родителите да избират образованието за децата си да е призната и гарантирана. Тази свобода предполага и реципрочната свобода за учещите да избират как да учат; признаването на личността и достойнството на ученика включва и признаване на личния стил на учене на всеки и отхвърляне, доколкото е възможно, на ограниченията на начините, по които някой може да постига целите на своето образование.

 

 

Декларация за свобода в образованието

Декларация за свобода в образованието

Ние - родители, деца, учители и загрижени граждани на Република България, мотивирани от мечтата си за добро образование (1), достъпно за всеки;

1. Като зачитаме правото на родителите да определят вида образование за своите деца в съответствие с убежденията си (2);
2. Като зачитаме правото на детето да бъде уважавана неговата личност и да се ползва от подкрепа за развитието на своите таланти; като зачитаме правото на учещия да следва собствените си любопитство и интерес, и да направлява, според зрелостта си, собственото си образование (3);
3. Като посочваме, че образованието е основно човешко право и че във върховен обществен интерес е всички основни права да бъдат еднакво и в пълнота гарантирани от закона, зачитани от институциите и отстоявани от гражданското общество.

Заявяваме своята позиция за свобода в образованието, като се застъпваме за:

4. Децентрализация и автономия. Призоваваме към овластяване на учителите, родителите и учениците да взимат решенията в образованието. Призоваваме към отмяна на разпоредбите, ограничаващи свободното упражняване на правото на образование; и на правилата, които не зачитат личността на децата или пречат на тяхното физическо, интелектуално или духовно развитие.
5. Отказ от насилие. Отхвърляме схващания, методи или политики, които разчитат на принуда или заплаха с насилие за постигане на педагогически или образователни цели;
6. Свобода на избора. Подкрепяме реформа на образователната система, която е насочена към създаване на условия за свободно и равноправно предлагане на разнообразни и незадължителни образователни услуги, които всеки може да избере или да откаже да ползва (4); подкрепяме свободата на всеки да поставя и следва свои цели в образованието и да откаже да следва цели, поставени от институциите, ако те са противни на неговите/нейните убеждения и най-добър интерес.

Ще утвърждаваме всеобщата ценност на свободата в образованието, като работим за:

7. Самоуправление и отговорност - когато решенията в образованието се взимат от тези, които пряко участват в него - а именно родителите, учениците и учителите - тогава те може да носят отговорността за последствията от своите действия;
8. Насърчаване на инициативата на учещите и на гражданското общество, за да има свободно развитие и напредък чрез творчество и иновации (4);
9. Сътрудничество между гражданското общество, училищата, общините и страните по света;
10. Разнообразие и равноправие на образователните методи и философии, и на частни, кооперативни, общински и държавни училища и други доставчици на услуги в образованието; за равенство при институционалната продкрепа за всякакви образователни форми, без дискриминация относно вида образование (4).

—————————————————————————
1 Добро образование: образование, което е насочено към пълноценно развитие на личността и към утвърждаване на човешките права и свободи, според чл. 26 (2) на Всеобщата декларация за правата на човека
2 МПСИКП чл 13, МПГПП чл 18, ЕКПЧ Прот 1 чл 2, КООНПД и Конституцията, чл 5(4) и чл 47.
3 КООНПД Член 29, ал. 2
4 Конституцията, чл. 23

**вашият подпис**

223 подписи = 22% на целта
0
1,000

Споделете с приятелите си:

   


Spread the love