Spread the love

Свободата на образованието е призната и гарантирана от нашата Конституция и няколко международни конвенции, но е игнорирана в образователна система и масово непозната като теория и практика в обществения живот. Без свобода няма отговорност, развитие, иновации и достъпно за всеки качество в образованието. Затова и ако искаме качествено и достъпно образование, е нужно всъщност да работим за ефективно зачитане на свободата на образованието и да настояваме държавата да изпълни ангажиментите си към правото на образование

Системата не работи добре. Защо?

Това, което е разбираемо за всички, защото е очевидно: несвободното, управлявано от бюрократи образование не работи. Посредствените му резултати са малката беля. Голямата беля е, че то вреди на децата интелектуално, емоционално и физически. Не можем да пренебрегнем това увреждане, само защото има хиляди учители, които жертват таланта си, изпълнени са с добри намерения и полагат неистови усилия в името на децата. Отхвърлянето на несвободното образование не означава отхвърляне на всички добри професионалисти в тази система. Напротив, тяхното посвещение и компетентност са изключително нужни за изграждане на една образователна система, в която свободата е ценност.

Това, което не е разбираемо за всички, защото не е очевидно: управляваното от бюрократи образование не работи, защото е… управлявано от бюрократи. Не е защото няма достатъчно пари – бюрократите ще похарчат еднакво зле и малкото, и многото. Не е защото няма достатъчно добри учители – и най-талантливият пилот от Формула 1 ще катастрофира, ако някой бюрократ му върти кормилото. Не и защото много от децата са зле възпитани, а родителите им безотговорни – да очакваме да обучаваме само възпитани и послушни деца, е все едно лекарят да очаква да лекува само здрави пациенти. Нито защото има много необхванати от системата деца – абсурдно е да си мислим, че лодката ще спре да потъва, ако всички се качат. Нито пък защото училището не почва на достатъчно ранна възраст и децата не прекарват достатъчно време в училище – има много изследвания за вредата от ранното започване на училище и от продължителния престой в училище, и нито едно изследване, което да показва полза. А защото на чиновниците и техните експерти не им пука нито за образованието, нито за децата, нито за учителите. И е естествено да не им пука, и е глупаво да очакваме, че ще им пука – защото не на тях, а на нас трябва да ни пука за собствените ни деца.

За да се ориентираме кои са истинските проблеми на образователната система, достатъчно е да видим какво чиновниците обсъждат с готовност (повече пари за образование, квалификацията на учителите, включването на всички в системата, агресията в училище…) и за какво не обелват дума (свободата на родителите да управляват образованието на децата си, автономията на училищата, пазарните решения в образованието). Това, за което говорят с желание, няма опасност да промени статуквото. Това, за което мълчат, е истинският проблем на системата.

Защо свободата в образованието е важна?

1. Нужно е да има свобода, за да има отговорност

Учещите и техните семейства са пряко засегнати от решенията в образованието и носят последствията от тези решения. Те имат право, с приоритет, да взимат решенията по въпросите на собственото си образование. Това не иде да рече, че всички родители винаги взимат отговорни решения. Не иде да рече и че дори и най-добрите родители не допускат грешки. Но отговорността съществува само там, където този, който взима решенията, носи и последствията от тези решения. Чиновниците, които взимат решенията в образованието, не носят отговорност – те не понасят последствията от своите решения. Затова и имаме такова образование – пронизано от безотговорност на всички нива. За да си дойдат нещата на мястото, за да има отговорност в образованието, е нужно решенията да се взимат от тези, които правят образованието и са пряко засегнати от резултатите му – учениците, родителите, учителите.

2. Нужно е да има свобода, за да има развитие и творчество (иновации) в образованието.

Срещу свободата има много възражения, които може да бъдат сведени до “много хубаво, ама повечето хора не искат/не могат/не бива да решават свободно, защото са глупави/лоши/безотговорни”. Наясно сме, че твърде много хора не искат да решават свободно. Но дори и един човек да поиска, той има нужда от свободата да го направи. Защото иначе излиза, че понеже повечето хора не разбират, например, философията, то никой не бива да има свободен достъп до книги с философия. Или пък, ако твърде много хора не избират качествена храна, няма смисъл да предлагаме такава на никого. Но смисълът на свободата е във възможността за всекиго да действа свободно, пък ако ще дори и само един да пожелае да се възползва. Смисълът на свободата е в инициативата, експеримента, опита и, евентуално, успехите на малцина. От тези успехи – както и от поуката от техните неуспехи – след това ще може да се възползват всички, ако пожелаят. Смисълът на свободата е в свободата за твореца, на чието творчество ще се радва целият свят.

3. Нужно е да има свобода, за да има качествено образование за всеки.

Обикновено се твърди, че контролът (управлението) на държавата ще гарантира качеството на образованието. Но в никоя човешка дейност качеството не се гарантира от контрола. Никой не е станал по-висок от по-често и стриктно мерене на ръста. Услугата е качествена, доколкото доставчикът се съобразява с потребителя, защото потребителят е най-наясно от какво самият той има нужда. За да се съобразява доставчикът на образователната услуга (училището, учителят) с потребителя й (ученикът, родителят), е добре между тях да няма посредник; да има плурализъм и равноправие при предлагането на разнообразни услуги, свобода на идеите и конкуренция на продуктите. Когато обаче услугата е контролирана от монополен доставчик, то съвсем естествено, като по учебник, се създават условия за дефицит и черен пазар (корупция) в предлагането на тази услуга. В условията на монопол, борбата е за достъп до оскъдното предлагане, не за качество – и това важи за всяка дейност, в която има монопол.

Затова свободата в образованието е важна – без свобода няма отговорност, развитие, иновации и достъпно за всеки качество в образованието. Затова и ако искаме качествено и достъпно образование, е нужно всъщност да работим за ефективно зачитане на свободата на образованието и да настояваме държавата да изпълни ангажиментите си към правото на образование.

Декларация за свобода в образованието

Декларация за свобода в образованието

Ние - родители, деца, учители и загрижени граждани на Република България, мотивирани от мечтата си за добро образование (1), достъпно за всеки;

1. Като зачитаме правото на родителите да определят вида образование за своите деца в съответствие с убежденията си (2);
2. Като зачитаме правото на детето да бъде уважавана неговата личност и да се ползва от подкрепа за развитието на своите таланти; като зачитаме правото на учещия да следва собствените си любопитство и интерес, и да направлява, според зрелостта си, собственото си образование (3);
3. Като посочваме, че образованието е основно човешко право и че във върховен обществен интерес е всички основни права да бъдат еднакво и в пълнота гарантирани от закона, зачитани от институциите и отстоявани от гражданското общество.

Заявяваме своята позиция за свобода в образованието, като се застъпваме за:

4. Децентрализация и автономия. Призоваваме към овластяване на учителите, родителите и учениците да взимат решенията в образованието. Призоваваме към отмяна на разпоредбите, ограничаващи свободното упражняване на правото на образование; и на правилата, които не зачитат личността на децата или пречат на тяхното физическо, интелектуално или духовно развитие.
5. Отказ от насилие. Отхвърляме схващания, методи или политики, които разчитат на принуда или заплаха с насилие за постигане на педагогически или образователни цели;
6. Свобода на избора. Подкрепяме реформа на образователната система, която е насочена към създаване на условия за свободно и равноправно предлагане на разнообразни и незадължителни образователни услуги, които всеки може да избере или да откаже да ползва (4); подкрепяме свободата на всеки да поставя и следва свои цели в образованието и да откаже да следва цели, поставени от институциите, ако те са противни на неговите/нейните убеждения и най-добър интерес.

Ще утвърждаваме всеобщата ценност на свободата в образованието, като работим за:

7. Самоуправление и отговорност - когато решенията в образованието се взимат от тези, които пряко участват в него - а именно родителите, учениците и учителите - тогава те може да носят отговорността за последствията от своите действия;
8. Насърчаване на инициативата на учещите и на гражданското общество, за да има свободно развитие и напредък чрез творчество и иновации (4);
9. Сътрудничество между гражданското общество, училищата, общините и страните по света;
10. Разнообразие и равноправие на образователните методи и философии, и на частни, кооперативни, общински и държавни училища и други доставчици на услуги в образованието; за равенство при институционалната продкрепа за всякакви образователни форми, без дискриминация относно вида образование (4).

—————————————————————————
1 Добро образование: образование, което е насочено към пълноценно развитие на личността и към утвърждаване на човешките права и свободи, според чл. 26 (2) на Всеобщата декларация за правата на човека
2 МПСИКП чл 13, МПГПП чл 18, ЕКПЧ Прот 1 чл 2, КООНПД и Конституцията, чл 5(4) и чл 47.
3 КООНПД Член 29, ал. 2
4 Конституцията, чл. 23

**вашият подпис**

223 подписи = 22% на целта
0
1,000

Споделете с приятелите си:

   


Spread the love