Spread the love

Принципи на АСО

1. Свободата

Свободата, във философски смисъл, разбирана като право за взимане на решения за самия себе си и произтичащата от това отговорност за последствията от тези решения.

Свободата в образованието е преди всичко правото на родителите да решават въпросите за образованието на децата си в съответствие със своите възгледи. Това право е основно човешко право, гарантирано и защитено във ВДПЧ, ЕКПЧ, МПИСКП, МПГПП и Конституцията на Република България. От това право и прилагането му произтичат конкретни свободи за учениците, родителите и учителите в образованието.

2. Равноправието

Признаваме равни права на всеки, независимо от неговото социално положение или културно самоопределяне. Признаваме равни права и достойнство на децата, в съответствие с КООНПД и със зачитане на ролята на родителите и семейството като отговорни за взимането на решенията за децата в техен най-добър интерес. Равноправието на всички граждани изисква поемане и изпълнение на определени ангажименти от страна на институциите да зачитат и защитават в цялост всички права на всички граждани без дискриминация и без условия.

3. Мирът

Насилието не е приемливо средство за постигане дори на най-възвишените цели. Отхвърляме педагогически философии и практики, които разчитат на насилие за постигане на целите си. Залагаме на сътрудничеството, взаимното зачитане на правата и достойнството и на ненасилствената комуникация за разрешаване на разнообразните проблеми и конфликти, които съществуват или възникват във взаимоотношенията между хората. Насърчаваме гражданската активност, основана на познаването и разбирането на законите, които защитават човешките права, като основа за мир и просперитет на цялото общество.


Spread the love