Spread the love

УСТАВ

на

Сдружение “АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДА В ОБРАЗОВАНИЕТО”

 

Статут

Чл. 1. (1) Наименованието на сдружението е “АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДА В ОБРАЗОВАНИЕТО” /АСО/, наричана по-долу Сдружението.

(2) Сдружението е юридическо лице със седалище в гр. Пловдив и подразделения в страната.

(3) Сдружението е с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза по реда на глава Трета от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(4) Сдружението се учредява без краен срок на съществуване.

(5) Сдружението има свой знак, атрибути и печат, които се одобряват от Управителния съвет.

(6) Наименованието на организацията се изписва на български език: “АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДА В ОБРАЗОВАНИЕТО”. При превод на английски език наименованието се изписва: “ASSOCIATION FOR FREEDOM IN EDUCATION”, със следното съкращение на латиница AFE.

Чл. 2. Седалището на Сдружението е гр. Пловдив. Адресът на Сдружението е: Пловдив 4023, ж.р. “Тракия”, бл. 151, вх. Е, ет. 1, ап. 3.

Чл. 3. Цели на Сдружението:

(1) Да работи за утвърждаване на разбирането за образованието като основно човешко право и за утвърждаването на правото на образование като свобода, гарантирана от закона и призната и подкрепяна от държавата, в съответствие с “Всеобщата декларация за правата на човека”, “Международния пакт за икономически, социални и културни права”, “Международния пакт за граждански и политически права”, “Европейската конвенция за правата на човека”, “Конвенцията на ООН за правата на детето” и Конституцията на Република България.

(2) Да работи за утвърждаване на свободата в образованието и за овластяване на родителите, децата, учителите и училищните общности, като подкрепя и отстоява следните права в образованието:

 1. Правото на родителите да определят вида образование за децата си според собствените си убеждения;
 2. Правото на родителите да основават и управляват училища;
 3. Правото на родителите да получават държавна подкрепа за упражняване на правото на образование на децата си без дискриминация относно направения от тях избор на вид образование;
 4. Правото на учениците да следват собствения си интерес в образованието, като избират какво да учат;
 5. Правото на учениците да избират своите учители и/или учещи общности;
 6. Правото на учениците да управляват сами процеса на собственото си учене;
 7. Правото на учителите да избират учебното съдържание, методите и средствата на преподаване;
 8. Правото на учителите да упражняват професията, както и на училищата да назначават учители, независимо от формалната им педагогическа квалификация;
 9. Правото на учителите и училищата да избират учениците си;
 10. Правото на училищата да предлагат собствени учебни програми, организация на учебния процес и учебни планове.

(3) Да стимулира, насърчава и подкрепя участието на родители, учители и деца в обществения живот с цел защита и отстояване на правата им в образованието.

(4) Да съдейства за подобряването на нормативната база и на образователната политика на Държавата, във връзка с утвърждаване на правото на образованието като основно право и свобода.

(5) Да работи за осъзнаването от цялото общество на връзката между свободата и отговорността в процеса на личностно и обществено израстване.

Чл. 4. Постигането на целите се осъществява чрез:

(1) Осъществяване на независим граждански контрол върху ангажиментите на държавата по отношение на защитата и подкрепата на правото на образование, в съответствие с “Всеобщата декларация за правата на човека”, “Международния пакт за икономически, социални и културни права”, “Международния пакт за граждански и политически права”, “Европейската конвенция за правата на човека” и Конституцията на Република България;

(2) Иницииране, провеждане и участие в обществени дебати във връзка със зачитането и подкрепата на правото на образование в системата на общественото образование;

(3) Работа с хора или групи от хора за тяхното информиране, мотивиране, провокиране и активно включване в обществения живот в качеството им на родители, учители, ученици и предприемачи в областта на образованието, чрез подкрепа за автономно и компетентно упражняване на гражданските им права във връзка с правото им на образование;

(4) Участие в публични обсъждания и институционални работни групи относно промени в нормативната база и политиките на държавата в областта на образованието;

(5) Осъществяване сътрудничество с неправителствени организации със сходни цели за гарантиране правата в образованието и подобряване благосъстоянието на всички участници в образованието;

(6) Провеждане и публикуване на изследвания и анализи на проблеми, ситуации, среда, институции, целеви групи и техните потребности в областта на социалната работа, в образованието, здравеопазването и на обществените места, във връзка с актуални проблеми на образованието и системата на образование;

(7) Правна, информационна и общностна подкрепа за семейства, родители, деца, ученици, учители и учещи общности във връзка с упражняване и защита на правата им в образованието;

(8) Планиране, организиране и провеждане на информационни кампании, конференции, обучения, семинари и други събития с цел информиране и обучение на гражданите и популяризиране на опита и практиките в България и другите страни по отношение на образованието, системите на образование, правото на образование, свободата в образованието и участието на гражданите в политиките на местната власт в областта на образованието;

(9) Извършване на други дейности, допустими от закона и съответстващи на обществения морал, които спомагат за постигане целите на Сдружението.

Чл. 5. Предмет на дейност на Сдружението

В изпълнение на посочените в настоящия Устав цели, Сдружението извършва:

(1) Поддържане на постоянна Интернет страница и електронен информационен бюлетин;

(2) Рекламна и издателска дейност;

(3) Оказване на консултантска помощ и организиране на доброволчески дейности;

(4) Организация на семинари, обучения,  конференции и други събития;

(5) Участие в разработване на политики и конкретни механизми за осъществяването на повече свобода в образованието;

(6) Създаване, тестване и промотиране на модели, които демонстрират на практика как свободният избор успешно може да стане основа на образованието;

(7) Други дейности, незабранени със закон, в изпълнение на целите на сдружението.

 

Чл. 6. Предмет на стопанска дейност

(1) Сдружението извършва и по стопански начин дейностите, посочени в Чл. 5, с цел реализиране на приход за Сдружението, като например, но не само, платени консултации, издателска дейност, платени обучения, семинари и проучвания. Всички приходи от стопанска дейност се използват за реализиране на посочените в чл. 3 цели на Сдружението.

(2) Изпълнението и контрола върху стопанската дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

Имущество и материална отговорност

Чл. 7. Имуществото на Сдружението се формира от:

(1) Членски внос;

(2) Последващи дарения или завещания във вид на вещи и права върху вещи, пари, ценни книжа, обекти на интелектуална собственост и пр., направени в полза на Сдружението от физически или юридически лица;

(3) Доходи от имуществото, образувано съгласно предходните алинеи;

(4) Приходи от допълнителна стопанска дейност, извършвана от Сдружението в съответствие със закона;

(5) Участие в програми, касаещи дейността на Сдружението.

Чл. 8. (1) Сдружението няма да взима или отпуска парични кредити, нито ще гарантира кредити на трети лица със свое имущество.

(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията му.

Чл. 9. Отказ от дарение или финансиране

(1) Сдружението може да откаже да приеме дарение или завещание, направено под неприемливи за него условия или противоречащо на целите му, или противоречащо на разпоредбите на Устава му.

(2) Сдружението може да откаже дарение, размерът или условията на което може да окаже влияние върху управлението на сдружението или да наложи ограничения на провеждането на дейностите на сдружението.

(3) Сдружението може да откаже участие в програми, които противоречат на целите му или на разпоредбите на Устава му или биха оказали влияние върху управлението на сдружението, или биха наложили ограничения върху провеждането на другите дейности на сдружението.

Чл. 10. Вписване на даренията

Всички направени дарения и завещания се вписват в специална книга.

Чл. 11. Одити

Дейността на Сдружението подлежи на независим одит по реда на Закона за Счетоводството, от момента в който е налице едно от условията на чл. 39, ал. 3 ЗЮЛНЦ.

Чл. 12. Структури на Сдружението

(1) За осъществяване предмета на дейност на Сдружението Управителният съвет създава структури на Сдружението и приема правилници, с които определя предмета на дейността, статута и правомощията им.

(2) Структурите по предходната алинея са регионални представителства на Сдружението, създадени на териториален принцип. Представителство на териториален принцип може да бъде само едно за едно населено място, а за по-големите населени места – не повече от едно за кметство.

(3) По решение на УС в структурата на Сдружението могат да се създават и други формации, по критерии, различни от посочените в предходната разпоредба.

(4) С решение на УС, структурите на Сдружението могат да бъдат сливани, вливани, преустройвани и/или закривани по целесъобразност или по основателни искания или предложения на самите структури.

(5) Структурите на Сдружението отчитат дейността си пред УС, който отчита тяхната дейност и резултатите от нея пред ОС.

(6) Членовете на Сдружението могат да членуват и да участват в организационния живот и дейностите на една или повече структури.

(7) Представителите на структурите участват в работата на УС с един съвещателен глас.

Чл. 13. Органи на Сдружението са:

 1. Общо събрание (ОС);
 2. Управителен съвет (УС);
 3. Обществен съвет.

Чл.14. Общо събрание

(1) Общото събрание на членовете е върховен орган на Сдружението. Неговите правомощия са:

 1. Изменя и допълва Устава;
 2. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 3. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 4. Приема бюджета на Сдружението;
 5. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 6. Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 7. Взима решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски.

(2) Правата по ал. (1) не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

(3) Решенията на ОС са задължителни за другите органи на Сдружението.

Чл. 15. Свикване на ОС

(1) Общото събрание се свиква на редовно заседание от Управителния съвет най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание може да бъде свиквано на извънредно заседание:

 1. По инициатива на Управителния съвет;
 2. По искане на една трета от членовете на сдружението;
 3. По искане на трима членове на Обществения съвет.

(3) Общото събрание може да бъде свиквано на извънредни заседания от съда по седалището на Сдружението, след писмено искане на заинтересoваните членове или натоварено от тях лице, в случай, че УС откаже да свика извънредно заседание, съгласно ал. 2, т. 2 на този член.

(4) В случаите по ал. 1 и ал. 2, писмена покана се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението и се публикува на интернет страницата на Сдружението най-малко един месец преди насрочения ден, както и се изпраща писмено, включително чрез електронна поща или факс до всички членове, най-малко един месец преди датата на провеждане. Когато поканата се отправя чрез електронна поща, тя се смята за връчена с постъпването ѝ в посочената информационна система и се удостоверява с копие от електронния запис за това.

(5) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

Чл. 16. Кворум на ОС

(1) Общото събрание се счита за редовно проведено, ако присъстват повече от половината членове на Сдружението.

(2) Присъстващо на ОС се счита и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(3) При липса на необходимия кворум за редовно провеждане, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред. След това събранието се счита за редовно проведено, независимо колко члена присъстват.

Чл. 17. Начин на провеждане на ОС

(1) Общото събрание се провежда съгласно обявения в поканата дневен ред.

(2) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

(3) При провеждане на Общото събрание, задължително се води протокол. Към протокола се прилагат представените пълномощни и писмените становища и гласувания.

(4) Председателят на УС води книга с протоколите от заседанията на ОС. Протоколите се подписват от ръководилия заседанието и от определения протоколчик.

Чл. 18. Право на глас в ОС

(1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Всеки член на Общото събрание може да представлява най-много двама други членове. Представителството се доказва с писмено пълномощно, представено на председателя на УС в деня на провеждане на Общото събрание. Преупълномощаване не се допуска.

Чл. 19. Конфликт на интереси

 1. Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
 1. Него, неговия съпруг(а) или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2.  Юридически лица, в които има участие в контролни или надзорни органи;

(2)  Не могат да бъдат избирани за членове на УС лица, които заемат ръководна длъжност в Министерството на образованието и науката и неговите структури.

Чл. 20. Вземане на решения от ОС

(1) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите членове, освен по т. 1 и 3 от чл. 14 (1), които се приемат с мнозинство от две трети от присъстващите членове.

Чл. 21. Управителен съвет (УС)

(1) Управителният съвет на Сдружението се състои от петима члена, които се избират за срок от 2 /две/ години. Членството в УС може да продължи най-много два последователни мандата.

(2) До избирането на нов Управителен съвет старият продължава да изпълнява своите функции.

(3) Членовете на Управителния съвет не получават възнаграждение за работата си в полза на Сдружението.

Чл. 22. Прекратяване на мандата в УС

(1) Мандатът в УС се прекратява:

 1. С изтичане на мандата на УС и непреизбирането на съответния член за нов мандат;
 2. По собствено желание на съответния член, при невъзможност да изпълнява задълженията си. В този случай, мандатът се прекратява след писмено едномесечно предизвестие, отправено до председателя на УС;
 3. При смърт или поставяне под запрещение на съответния член на УС;
 4. При неизпълнение от страна на съответния член на възложените му от настоящия Устав функции. В този случай, мандатът се прекратява след писмено мотивирано решение на УС, като съответният член няма право на глас. Мотивираното решение следва да е прието с гласовете на всички останали членове на УС. По този начин могат да бъде прекратено членството в УС най-много на двама от членовете на УС. Решението за прекратяване членството в УС на трети и следващ член се взима от ОС.

(2) В случаите по ал. (1) нов член на УС става следващият по брой гласове от избора, осъществен на предходното ОС, за срок до края на мандата на останалите членове на УС.

Чл. 23. Правомощия на УС

(1) УС управлява непосредствената дейност по изпълнение на целите и програмата на сдружението. УС взема решения относно набирането на средства за дейността, разпореждането с имуществото и всички други правни и фактически актове за осъществяване на инициативите на Сдружението, в съответствие с настоящия Устав и приетите от ОС решения.

(2) УС има следните правомощия:

 1. Представлява сдружението, чрез своя Председател;
 2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. Приема вътрешни актове на Сдружението;
 4. Взима решение за откриване и закриване на структури на Сдружението;
 5. Взима решение за участие в други организации;
 6. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
 7. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава;
 8. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 9. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
 10. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението;
 11. Определя оперативния адрес на Сдружението;
 12. Приема, освобождава и изключва членове на Сдружението;
 13. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

Чл. 24. Редовно свикване на УС

(1) УС се свиква на редовно заседание от неговия председател най-малко веднъж в месеца.

(2) УС се свиква чрез отправяне на писмено съобщение чрез електронна поща до всички членове на УС и на Обществения съвет, изпратено най-малко 7 дни преди датата на провеждане. Съобщението се смята за връчено с постъпването си в посочената информационна система и се удостоверява с копие от електронния запис за това. Съобщението съдържа датата, мястото, часа и дневния ред на заседанието и се публикува на Интернет страницата на Сдружението.

(3) Член на УС, който е променил адреса си, даден при избора му, без да е съобщил писмено, чрез електронна поща или факс на председателя на УС новия си адрес, се счита за редовно уведомен за  заседанието.

Чл. 25. Извънредно свикване на УС

(1) По искане на двама от членовете на УС или на трима от членовете на Обществения съвет може да се свика извънредно заседание на УС.

(2) Искането се отправя до председателя на УС по ел. поща или факс, като председателят е длъжен да свика заседание по реда на чл 24.

Чл. 26. Начин на провеждане на УС

(1) УС се провежда съгласно обявения в поканата дневен ред и се ръководи от председателя.

(2) Въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не се разглеждат, освен ако 2/3 от присъстващите членове на УС не са съгласни.

(3) При провеждане на УС, задължително се води протокол. Към протокола се прилагат представените писмени становища и гласувания.

(4) Председателят на УС води книга с протоколите от заседанията на УС. Протоколите се подписват от ръководилия заседанието и от определения протоколчик.

Чл. 27. Вземане на решение от УС

(1) УС се счита за редовно проведен, а решенията му легитимни, ако всички негови членове са редовно поканени и присъстват поне трима от тях.

(2) Присъстващо на УС се счита и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(3) УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

(4) Решенията на УС се приемат с обикновено мнозинство, освен решенията по т.т. 3, 6, 7 и 8 на чл. 23, за които е необходимо мнозинство от всички присъстващи.

Чл. 28. Председател на УС

(1) Председателят на УС се избира от ОС на Сдружението, измежду всички членове на УС с мандат, равен на мандата на УС, като няма ограничение за преизбирането му.

(2) Председателят на УС не получава възнаграждение за работата си в полза на Сдружението.

Чл. 29. Смяна на Председател на УС

Председателят на УС може да бъде сменен преди изтичане на мандата му:

 1. По негова молба при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си;
 2. С решение на ОС, когато нарушава разпоредбите на Устава на Сдружението, както и при уронване на доброто име и авторитета на Сдружението;
 3. С решение на ОС поради несправяне с работата;
 4. Автоматично, с привличането му като обвиняем, при образуване на досъдебно производство за престъпление от общ характер.

Чл. 30. Правомощия на Председателя на УС

Председателят на УС:

 1. Организира, ръководи и контролира пряко дейността на Сдружението;
 2. Осъществява цялостното оперативно ръководство на Сдружението;
 3. Носи материална отговорност за имуществото на Сдружението;
 4. Сключва договори с лица, предоставящи стоки и услуги в полза на Сдружението;
 5. Управлява имуществото на Сдружението;
 6. Представлява Сдружението;
 7. Упълномощава други членове на УС да го заместват и представляват.

Правила за избор на Управителен съвет и председател на Управителния съвет

Чл. 31. (1) Решенията за вида гласуване /тайно или явно/ се взимат поотделно за УС и председател.

(2) Решенията за вида на гласуването се взимат чрез явно гласуване, от всички участващи в ОС членове и се оповестяват.

Чл. 32. (1) Членове на Управителния съвет се избират на заседание на ОС при следната процедура:

 1. Правят се писмени предложения за членове на УС, за да се подготви списък с кандидати, в който се изброяват всички предложени кандидатури. Писмените предложения се представят в срок от две седмици преди обявената дата за провеждане на ОС.
 2. Ако някой от предложените кандидати желае да бъде изключен от списъка, се предоставя възможност за отвод.
 3. Обявяването на окончателен вариант на списъка с кандидати за членове на УС става най-късно в деня на провеждане на ОС.
 4. Кандидатите за мандат в УС се класират според броя на получените гласове. Петте кандидатури, събрали най-много гласове формират УС на Сдружението.
 5. При наличие на равен брой гласове, което възпрепятства избора на петчленен УС, се провежда повторно гласуване за тези кандидатури. Ако съответните кандидатури отново са получили равен брой гласове, изборът става чрез открит жребий, извършен от ръководещия заседанието на ОС.
 6. Окончателните резултати от направения избор се оповестяват като се съобщават имената на новоизбраните членове на УС.

Председател на УС се избира на заседание на ОС при следната процедура:

 1. Избор за председател на УС се провежда след избора на УС. Кандидати при избора може да бъдат членовете на УС.
 2. Представят се предложения за избор на председател на УС.
 3. Предоставя се възможност за отвод.
 4. Провежда се изборът и кандидатът, събрал най-много гласове, става председател на УС.
 5. При наличие на равен брой гласове, който възпрепятства избора на един председател, се провежда повторно гласуване за тези кандидатури. Ако съответните кандидатури отново са получили равен брой гласове, изборът става чрез открит жребий, извършен от ръководещия заседанието на ОС.
 6. Оповестява се резултатът и името на избрания председател на УС.

Чл. 33. Обществен съвет

(1) В Обществения съвет участват лица, които са обществени фигури.

(2) Предложенията за избиране и прекратяване на участие на член в Обществения съвет се разглеждат и се приемат от Управителния съвет.

(3) Участието в Обществения съвет е безсрочно и се прекратява по искане на члена.

(4) Членовете на Обществения съвет имат право да присъстват на заседанията на Управителния съвет и имат право на консултативен глас при обсъждането на решенията.

(5) Членовете на Обществения съвет заедно или поотделно участват във формирането на официалната позиция на Сдружението по повод и във връзка с неговата дейност и я изразяват публично.

(6) Членове на Управителния съвет не може да участват в Обществения съвет.

(7) Членовете на Обществения съвет не получават възнаграждение за участието си в този орган на Сдружението.

Чл. 34. Членство

(1) Членуването в Сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат пълнолетни физически лица или юридически лица. Те трябва да споделят ценностите и целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, да изпълняват Устава и да плащат редовно членски внос.

(2) Членовете на сдружението могат да членуват и в други организации, доколкото от това не произлиза противоречие с ценностите и целите на Сдружението. Кандидатите за избор в Управителния съвет трябва да оповестят участието си в други организации преди провеждането на избора.

(3) Лицата, кандидати за членове, подават заявление по образец, достъпен за ползване на Интернет страницата на Сдружението, до председателя на УС чрез избрана от тях местна организация на Сдружението. Подаването на заявлението може да стане и по електронен път. Заявленията се разглеждат в едноседмичен срок, като председателят на УС може да отхвърли кандидатурата за членство с писмен мотивиран отказ, който трябва да бъде внесен за одобрение от Общото събрание на следващото му заседание.

(4) Всеки член има право на един глас в Общото събрание. Всеки член може да бъде избиран в другите органи на Сдружението.

(5) Всеки член е длъжен да внася членския внос, определен с решение на Общото събрание.

(6) Членовете не отговарят лично за задълженията на Сдружението, освен до размера на дължимия членски внос.

(7) Членството в Сдружението не може да се прехвърля или наследява.

(8) Годишният членски внос е в размер на 20.00 лв. (двадесет лева и нула стотинки).

Чл. 35. Прекратяване на членството

(1) Членството в сдружението се прекратява с решение на УС:

 1. С едностранно волеизявление до сдружението;
 2. Със смъртта или поставянето под запрещение на члена;
 3. С прекратяването на юридическото лице, когато членът е такова;
 4. По инициатива на всеки един от членовете на ОС, ако членът нарушава Устава, не плаща членския внос или работи против целите на Сдружението.

(2) Мотивираното решение за прекратяване на членството по инициатива на УС трябва да бъде внесено за одобрение от Общото събрание на следващото му заседание.

(3) При прекратяване на членството, ако е необходимо уреждане на имуществените взаимоотношения, въпросът се включва в дневния ред на следващото Общо събрание.

Чл. 36. Годишни отчети

Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Сдружението през изтеклата календарна година.

Чл. 37. Приемане на годишните отчети

(1) Председателят на УС представя годишните отчети на редовното годишно събрание на ОС.

(2) Общото събрание приема годишния счетоводен отчет и отчета за дейността на своето редовно годишно събрание.

(3) По решение на УС, годишните доклади и отчети могат да се публикуват на интернет страницата на Сдружението.

Чл. 38. Регистри и книги на Сдружението

Сдружението поддържа следните регистри и книги:

 1. Регистър на членовете, в който се вписват имената и адресите на всички членове физически лица, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица.
 2. Книги с протоколите от проведените ОС, заедно с приложенията към тях, съгласно чл. 18, ал. 3 от Устава.
 3. Книги с протоколите от проведените УС, заедно с приложенията към тях, съгласно чл. 27, ал. 4 от Устава.
 4. Книга, в която се описват всички дарения.

Чл. 39. Достъп до регистрите и книгите на Сдружението

(1) Всички членове на Сдружението имат пълен достъп до информацията по чл. 39, т. 2, 3 и 4, както и частичен достъп до информацията по т. 1, като в последния случай се предоставя информация само за имената на лицата.

(2) Достъпът до информация се предоставя от председателя на УС.

Прекратяване и ликвидация на Сдружението

Чл. 40. Сдружението се учредява без определен срок и се прекратява във всички предвидени в закона случаи.

Чл. 41. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от УС на Сдружението или от посочен от него ликвидатор. Той извършва предвидените от ЗЮЛНЦ действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на имущество и удовлетворяване на кредиторите.

Чл. 42. Преминаване на имуществото

При ликвидация на Сдружението, имуществото останало след удовлетворяване на кредиторите преминава към организация с нестопанска цел със сходна дейност. Конкретната организация се определя от Управителния съвет, а ако той не я определи в срок от три месеца от удовлетворяване на всички кредитори, тя се определя от ликвидатора.

 

Този УСТАВ е приет от Учредителното събрание на Сдружението, проведено на 07.06.2017 година в град София.

 

Списъкът на учредителите, подписали Устава да се счита неразделна част от този Устав.

 

Учредители:

 


Spread the love