Spread the love

Асоциацията за свобода в образованието честити на всички празника на българската култура и писменост и отбелязва празника с Декларация за Свобода в образованието. Декларацията установява нашите ценности и приоритети – подход към образованието, основан на човешките права, фундаменталната ценност на свободата за гражданския живот и настояване за децентрализация и самоуправление в образованието. Можете да се запознаете с текста на декларацията на тази страница. Ако споделяте изразеното в декларацията, не се колебайте да я подпишете, както и да я споделите с всички свои приятели.

Управителния съвет на АСО

Декларация за свобода в образованието

Декларация за свобода в образованието

Ние - родители, деца, учители и загрижени граждани на Република България, мотивирани от мечтата си за добро образование (1), достъпно за всеки;

1. Като зачитаме правото на родителите да определят вида образование за своите деца в съответствие с убежденията си (2);
2. Като зачитаме правото на детето да бъде уважавана неговата личност и да се ползва от подкрепа за развитието на своите таланти; като зачитаме правото на учещия да следва собствените си любопитство и интерес, и да направлява, според зрелостта си, собственото си образование (3);
3. Като посочваме, че образованието е основно човешко право и че във върховен обществен интерес е всички основни права да бъдат еднакво и в пълнота гарантирани от закона, зачитани от институциите и отстоявани от гражданското общество.

Заявяваме своята позиция за свобода в образованието, като се застъпваме за:

4. Децентрализация и автономия. Призоваваме към овластяване на учителите, родителите и учениците да взимат решенията в образованието. Призоваваме към отмяна на разпоредбите, ограничаващи свободното упражняване на правото на образование; и на правилата, които не зачитат личността на децата или пречат на тяхното физическо, интелектуално или духовно развитие.
5. Отказ от насилие. Отхвърляме схващания, методи или политики, които разчитат на принуда или заплаха с насилие за постигане на педагогически или образователни цели;
6. Свобода на избора. Подкрепяме реформа на образователната система, която е насочена към създаване на условия за свободно и равноправно предлагане на разнообразни и незадължителни образователни услуги, които всеки може да избере или да откаже да ползва (4); подкрепяме свободата на всеки да поставя и следва свои цели в образованието и да откаже да следва цели, поставени от институциите, ако те са противни на неговите/нейните убеждения и най-добър интерес.

Ще утвърждаваме всеобщата ценност на свободата в образованието, като работим за:

7. Самоуправление и отговорност - когато решенията в образованието се взимат от тези, които пряко участват в него - а именно родителите, учениците и учителите - тогава те може да носят отговорността за последствията от своите действия;
8. Насърчаване на инициативата на учещите и на гражданското общество, за да има свободно развитие и напредък чрез творчество и иновации (4);
9. Сътрудничество между гражданското общество, училищата, общините и страните по света;
10. Разнообразие и равноправие на образователните методи и философии, и на частни, кооперативни, общински и държавни училища и други доставчици на услуги в образованието; за равенство при институционалната продкрепа за всякакви образователни форми, без дискриминация относно вида образование (4).

—————————————————————————
1 Добро образование: образование, което е насочено към пълноценно развитие на личността и към утвърждаване на човешките права и свободи, според чл. 26 (2) на Всеобщата декларация за правата на човека
2 МПСИКП чл 13, МПГПП чл 18, ЕКПЧ Прот 1 чл 2, КООНПД и Конституцията, чл 5(4) и чл 47.
3 КООНПД Член 29, ал. 2
4 Конституцията, чл. 23

**вашият подпис**

223 подписи = 22% на целта
0
1,000

Споделете с приятелите си:

   


Spread the love

2 Thoughts to “Декларация за свобода в образованието”

  1. Можем ли да видим как върви подписката? Имам чувството, че моят подпис сякаш не е приет. За да е сигурен човек, че се е подписал е добре да може да види името си сред подписалите…

    1. Асоциация за свобода в образованието

      На страницата с декларацията се вижда списък с подписалите. Показва се само малко име. http://schoolfreedom.org/declaration/

Leave a Comment